<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d13082582\x26blogName\x3dTin+S%C3%B6hbeti\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://tinsohbeti.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://tinsohbeti.blogspot.com/\x26vt\x3d-3416117457965322132', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Tin Söhbeti

Saturday, May 28, 2005

"Bir kərə yüksələn bayraq, Bir daha enməz" idi

Düşmənin heykəlləri məmləkətin hər künc-bucağında meydan sulayarkən, bizlər “Sənin heykəlin də, yolun da qəlbimizdə qoyulub” deməklə kifayətlənirik. Sənin müstəqil, güllü-gülüstanlı görmək istədiyin və bizə miras qoyduğun Azərbaycan Demokratik Respublikasına xəyanət etdik hər birimiz, ona sahib çıxmadıq. İndi isə sadəcə həmin günü ad olsun deyə qeyd edirik, həqiqətdə isə nə demokratiyadan, nə azadlıqdan, nə müstəqillikdən, nə millətçilikdən, nə də Musavatçılıqdan əsər-əlamət var. “Bir kərə yüksələn bayraq, Bir daha enməz!” dedik amma o qədər bayraqlarımız endirildi ki. Başın sağ olsun Bəy, Bayramın mübarək olsun!


  


Zəminə Məmmədovanın əməyinin sayəsində Məhəmməd Əmin Rəsulzadə bəyin səsi ilə kiçik də olsa bizim üçün dünyalar ifadə edən səsli çıxışı:


 


<OBJECT ID=RVOCX CLASSID="clsid:CFCDAA03-8BE4-11cf-B84B-0020AFBBCCFA" WIDTH=250 HEIGHT=26>
<PARAM NAME="CONTROLS" VALUE="ControlPanel">
<PARAM NAME="CONSOLE" VALUE="one">


<param name="src" value="http://www.fikrini.de/images/M.Resulzade.mp2">
<param name="autostart" value="false">
<param name="controls" value="PlayButton">
<param name="console" value="1">
<EMBED SRC="plugin.rpm" WIDTH=350 HEIGHT=36 NOJAVA=true CONTROLS=ControlPanel CONSOLE=one>
</OBJECT>


 


Tinimizdən bayram hədiyyəsi səngimək bilmir əşi, buyurun netimizdə doğma və qardaş türk dilində olan saytlardan 28 Mayla bağlı linklər:


 


 


Məmməd Əmin Rəsulzadə - Şəxsi saytı


Azat Yurd - Mehmet Emin Resulzade


Turkav - Mehmet Emin Resulzade


Rafiq  Məmmədli - Stalinlə İxtilal Xatirələri


Kim Kimdir - Mehmet Emin Resulzade (1884-1955)


Türk Haber - Sovyet mahkumu mühacir türklerin mücadeleleri


UluDil - Azərbaycan Demokratik Respublikası


TürkEl - Məmməd Əmin Rəsulzadə

0 Şərh var:

:
:
:

<< Ana səhifə