<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d13082582\x26blogName\x3dTin+S%C3%B6hbeti\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://tinsohbeti.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://tinsohbeti.blogspot.com/\x26vt\x3d-3416117457965322132', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Tin Söhbeti

Thursday, May 12, 2005

Fotomontaj dürtməsi

Deyirəm qədeş bizim hər bir kəsimiz olduğu kimi dizaynerlərimiz də fırığ imiş. Bu deyyy.. İlham balanın Putin ivanı ilə çəkilən şəkilindən qafasını çıxardıb, WC Buşun kəlləsinin yanına dürtüblər. Sanki bunların görüşü keçirilib. Ayə əyibdü vallah... Düşük olduğlarını bilirdim amma bu qədər yox...

0 Şərh var:

:
:
:

<< Ana səhifə