<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d13082582\x26blogName\x3dTin+S%C3%B6hbeti\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://tinsohbeti.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://tinsohbeti.blogspot.com/\x26vt\x3d-3416117457965322132', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Tin Söhbeti

Tuesday, May 24, 2005

İt qulağını kəsəndən qorxar

Uy da ala qaqaşlar Buşun e-mailini hacklayıblar. Zalim oğlu gör kimlərnən mırt vurub ee. Buş demişkən New York muzeyində Bakımın qədim şəkillərinə bax, sən Ətəğa gör nə gözəldir. Bu da gələcəyin əndrəbadi telefonları. Böcəklərin qəribə chat məkanı. Bu da səçun iskiletin kanalizaçiyada hopbanıb-düşməsi oyunu.


 


0 Şərh var:

:
:
:

<< Ana səhifə