<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d13082582\x26blogName\x3dTin+S%C3%B6hbeti\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://tinsohbeti.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://tinsohbeti.blogspot.com/\x26vt\x3d-3416117457965322132', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Tin Söhbeti

Tuesday, May 31, 2005

Kinimizə dözməyən Tinimiz.

Tinimiz Türk qardaşlarımızın tinində Limk'lənib. Gör tinimizi nə günə  (Previous tıqqıdadun) qoyublar. Əybi yox, onların acığına tinimizi dünya xəritəsinə dürtdük. Tinimiz şəkillərlə bəzənib. Və ən sonda tinimizə BillQeys əmidən sertifikat. Saol əmican, halaldu sənə ətəğa cəddi.


 


0 Şərh var:

:
:
:

<< Ana səhifə