<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d13082582\x26blogName\x3dTin+S%C3%B6hbeti\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://tinsohbeti.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://tinsohbeti.blogspot.com/\x26vt\x3d-3416117457965322132', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Tin Söhbeti

Sunday, May 22, 2005

"Narkoman əxlaqsızın sütenyordan qopma balası".

Ala eşitdün Cəlal əmini yenə hirsləndiriblər. Həyatı boyu ömrünü həlal çörək pulu ilə keçirən adama qara yaxırlar. Yəqin İlham bala yenə ANS-in başbilənlərini Mirşahinlə, Vahid Naxoşu qəbul edib üzürxahlıq edəcək. Amma bu Mirşahində də az yoxduya, ireski iç xəbər variantı cavabını verib, diyib ki, "Cəlal əmi get həkimə sənə soyuq dəyib day-day". Ma elə gəlir ki, ən sonunda bu rejimi seyyid balasının cəddi xosunbay edəcək. Görək də, ya qismət...


0 Şərh var:

:
:
:

<< Ana səhifə