<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d13082582\x26blogName\x3dTin+S%C3%B6hbeti\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://tinsohbeti.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://tinsohbeti.blogspot.com/\x26vt\x3d-3416117457965322132', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Tin Söhbeti

Sunday, May 01, 2005

Tersin bayrağı.

- Bir zamanlar Həci Əbdül bayrağımızı tərsinə asanda ona lağ eləyirdik ki, bizim bayrağa hörmətsizlik edirsən. İndi İlham balanın elədiyi əcaib-qəraibliyə bax da qədeş.

- A kişi adam Həccə gedib gələndən sonra islama məhəbbəti artıb da ona görə də islamçılığın rəmzi olan yaşıl rəngini yuxarı fırladıb. Sən də ölürsən lağ eləməyə....

0 Şərh var:

:
:
:

<< Ana səhifə