<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d13082582\x26blogName\x3dTin+S%C3%B6hbeti\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://tinsohbeti.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://tinsohbeti.blogspot.com/\x26vt\x3d-3416117457965322132', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Tin Söhbeti

Friday, May 27, 2005

Tinçilərin söbəti

Tipik azərbaycanlı qaqaşların söhbəti.


(Görüşəndə öpüşürlər) "Nivarniyo?" "Alə heç" "Görsənmirsən, yekə ceyilsən?" (çelavek nivdimka) "Birki iş var, mazgim çürüyüb" (əslində avaranın biridir) "Neynisəne?" (qaqaş söz tapmır, çünki başı boşdur) "Alə heç" "Uyda maskaya bax. Canadue" "Hə bomba şeydü" "Davay mən getim" (öpüşürlər).


Bu da bunların söhbəti.


 


Tinlədi: Leyluşa Baku


 


0 Şərh var:

:
:
:

<< Ana səhifə