<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d13082582\x26blogName\x3dTin+S%C3%B6hbeti\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://tinsohbeti.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://tinsohbeti.blogspot.com/\x26vt\x3d-3416117457965322132', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Tin Söhbeti

Wednesday, May 25, 2005

Uzunun ağlı dabanında olar

Qədeş diyirlər guya ən uzundraz sayt bu imiş, hansısa diyarda kəndin saytı, kənddə hörmətə bax ee ala. Sonra diyirlər ki, mömünlər hərəkət eləmir, ala saytın uzunluğuna bax eeee... 60 dənə 1 sonrada ki, com. Dünyada ən böyük və uzun internet klub. Uzundraz insanlar, uzundraz motosiklet, ən uzun saç, hələ mən saç-saqqalı demirəm, bu da uzundraz dil, uy da boboddana domain olar sən canı? Və ən sonda uzuuuundraz bir virtual göydələn.


 


0 Şərh var:

:
:
:

<< Ana səhifə