<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d13082582\x26blogName\x3dTin+S%C3%B6hbeti\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://tinsohbeti.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://tinsohbeti.blogspot.com/\x26vt\x3d-3416117457965322132', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Tin Söhbeti

Monday, May 16, 2005

Özümüz bir şey deyilik, adımız tebilde döyülür

Qədeş Atatürkün saytında Heydərin, Məmməd Əmin universitetinin saytında isə Atatürkün şəklini yapışdırıblar. Bir də sən canı bir az aşağıda fotomontaj olan şəkilə bax, Heydər Əliyev və başının üstündə Atatürkün şəkli sırınıb. İndi də oğlu onun layiqli yolunu davam etdirir, yadındadırsa əvvəlki mövzuda demişdim. Türkləri heş qınamıram, mən ölüm bir bura bax, özümüzkülərin Rəsulzadə barədə məlumatı yoxdur, o ki, qaldı başqaları ola. Bizlər əməl yox, dil pəhləvanıyıq.0 Şərh var:

:
:
:

<< Ana səhifə