<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d13082582\x26blogName\x3dTin+S%C3%B6hbeti\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://tinsohbeti.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://tinsohbeti.blogspot.com/\x26vt\x3d-3416117457965322132', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Tin Söhbeti

Monday, June 06, 2005

Ancaq Azərbaycanda...

Ancaq Azərbaycanda biri desə ki, “Mənə görə bir qulluq?” cavabı isə “Aftafanı götür gəl dalımca”.


Ancaq Azərbaycanda söz gəlişi Qaqaş deyəndə “Qaqaşun Afrikada banan yeyir” ifadəsiylə qarşılaşırsan.


Ancaq Azərbaycanda oğul atadan pul istəyəndə atanın dediyi söz: “Atova borcum var?”


Ancaq Azərbaycanda bu cür salamlaşma var: Sabahın xeyr – Ay aqibətün xeyr. Bakı ləhcəsində isə- “Abatun xeyr qedeş.


Ancaq Azərbaycanda “nə var, nə yox”dan sonra soruşurlar “Başqa nə var, nə yox?”


Ancaq Azərbaycanda konduktor sürücüyə bu sözü deyir: „Qabağda düşən olacaq.”


Ancaq Azərbaycanda “Maska” sözü məşhurdur.


Ancaq Azərbaycanda bir çox insanda cib telefonu melodiya yazmaq və ona küçədə qulaq asmaq üçün istifadə olunur


Ancaq Azərbaycanda tələbər oxumamaq üçün pul ödəyir.


Ancaq Azərbaycanda McDonalds’a gedəndə yüksək səviyyədə geyinirlər.


Ancaq Azərbaycanda maşın yolunu gəzə-gəzə keçirlər sanki fantanlar bağında gəzişirlər.


Ancaq Azərbaycanda konduktordan bu cür şuarlar eşidilir: Gəlün gedey! Şəhidlər, Prospekt, Elmlər, Yasamal, Parij, London, Los Anjeles cəmi 500 manata! Şansınızı qaçırtmayın!


Ancaq Azərbaycanda “xiyar” sözü həm tərəvəz, həm pis insan və yaxın dost mənasındadır.


Ancaq Azərbaycanda sevimli, şirin uşağa “Şeytan” deyirlər.


Ancaq Azərbaycanda biri pis danışdıqda: “Ağzuvi qoymusan Allah yoluna” deyirlər.


Ancaq Azərbaycanda birinin yaxını rəhmətə gedəndən sonra, yaxınlaşib salamlaşdıqdan sonra deyərlər: “Necəsən?”

0 Şərh var:

:
:
:

<< Ana səhifə