<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d13082582\x26blogName\x3dTin+S%C3%B6hbeti\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://tinsohbeti.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://tinsohbeti.blogspot.com/\x26vt\x3d-3416117457965322132', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Tin Söhbeti

Wednesday, June 08, 2005

Böyük qayğını qovan qayğıkeşlər.

Dünənə qədər İlham Əliyevin idmana qayğısının nəticəsində Azərbaycan futbol tarixində ən böyük nailiyyət hesab edilən Karlos Alberto Torres gürünüşü əla, içi lax qarpıza döndü. Dünənə qədər çirkin siyasətləri ilə gözümüzə soxduğları Torresi, bu gün iti qovan kimi özləri qovdular. Yox, yox biri deyir qovdular, o biri istefa verdi, bir başqası da kənarlaşdırıldı yazır. Öz əməlləri kimi informasiyaları da qarışıqdır. Hələ yazıq Torres 8 il sonradan dəm vurur. Maşallah Əhmədov da maşallah səsini çıxartdı. Və ən sonda FİFA reytinqində May ayı cədvəlindəki vəziyyətimiz.



0 Şərh var:

:
:
:

<< Ana səhifə