<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d13082582\x26blogName\x3dTin+S%C3%B6hbeti\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://tinsohbeti.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://tinsohbeti.blogspot.com/\x26vt\x3d-1878808932470394197', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Tin Söhbeti

Tuesday, June 07, 2005

Camışnan gəzən dananı canavar tez yeyər.

Hə qərdeş tazə xəbər odur ki, ivanlar bicoların diyarından rədd olub silah-sursatlarını vazgenlərə hədiyyə edirlər. Bütün dünya deyir ki, rus ordusu Ermənistana yerləşir, bizimkilər də diyir bunun qorxusu yoxdur. Lazım day-day gəlsə Qarabağı alacağıq. Qarabağdan reportaj da varmış. Qarabağ dedim yadıma Qarabağ atları düşdü. Bu da Ermənistanın xəritəsi. Hələ bir aşotun urusyetdə Naxçıvan bazarı açmasını demirəm. Bizimkilər isə fırıldaqçılıqla pul qazanırlar. Ermənistana un göndərən şirkətlərdən danış sən a kişi. Dövlət qəzetinin yazdığına görə Bakıda 30 min erməni yaşayarkən, onların bizə necə nifrət etdiyini oxuyun. Və sonda QarabagTelecom.0 Şərh var:

:
:
:

<< Ana səhifə