<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d13082582\x26blogName\x3dTin+S%C3%B6hbeti\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://tinsohbeti.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://tinsohbeti.blogspot.com/\x26vt\x3d-3416117457965322132', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Tin Söhbeti

Sunday, June 19, 2005

İstiyirsən dinc olasan, dinc otur!

A kişi hansı millət həftədə bu qədər mitinq edir? Sonra da diyirlər ki, inqililab zad qələt eləyir. Əvvəlcə YAP ayin 15-i Dürtülüş günü münasibəti ilə mitinq elədi. Daliyca YAP 2, yəni Muasir Musavat partiyası bütün Azərbaycana biyabr oldu. Dünən də "Azadlıq" bloku deyilənə görə son həftələrin ən möhtəşəm mitinqini keçirtdi. YAP manısların, mütrüflərin, hədə-zorbanın, qorxunun; Müasir amma geridə qalmış Musavat qohum-əqrabasının (utanmaz-utanmaz möhtəşəm də diyirlər) gücünə yığmışdısa əhalini, dünənki mitinqə isə bir-başa olaraq heydərzm rejimi milləti illərlə işlədikləri zülm, əzab, işgəncə, aclıq, qarabağsızlıqla vadar etmişdi küçələrə axışmağa. Buyurun dünənki mitinqdən fotoreportaj: Biri bu, biri də bu.2 Şərh var:

 • I read over your blog, and i found it inquisitive, you may find My Blog interesting. So please Click Here To Read My Blog

  http://pennystockinvestment.blogspot.com

  8:35 AM  

 • Get any Desired College Degree, In less then 2 weeks.

  Call this number now 24 hours a day 7 days a week (413) 208-3069

  Get these Degrees NOW!!!

  "BA", "BSc", "MA", "MSc", "MBA", "PHD",

  Get everything within 2 weeks.
  100% verifiable, this is a real deal

  Act now you owe it to your future.

  (413) 208-3069 call now 24 hours a day, 7 days a week.

  10:01 AM  

:
:
:

<< Ana səhifə