<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d13082582\x26blogName\x3dTin+S%C3%B6hbeti\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://tinsohbeti.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://tinsohbeti.blogspot.com/\x26vt\x3d-3416117457965322132', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Tin Söhbeti

Sunday, June 05, 2005

"Qələbə"li müxalifət.

Ə kişi deyirəm bu müxalifət də qəribədir ee özüm ölüm, gah oturub iqtidarnan dialoqlaşır, ya da mitinq edib həngamə qopardır. Dünən getmişdim mitinqə maşallah kalan həmvətənlərim bu iqtidarın zülmündən küçələrə çıxmışdı. Bu qədər basqılara, önlərini kəsməklərinə, qorxutmaq və təhdid etməklərinə baxmayaraq. Axşam da məddah Tv-lərə baxdım dedi ki, 100-200 nəfər adam var idi. Buyur ilk günün təəssüratlı saytlarına nəzər salaq:


 


BBC- Müxalifət minlərlə insanı küçələrə çıxartdı.


HaberX - Azerbaycanda muhalifet gösterisi.


MediaForum - Fotoreportaj I; Fotoreportaj II


İsa Qəmbər - Mitinqdən Rəsmlər


Amerikanın Səsi - Azad seçki və istefa şüarlı mitinq


 


0 Şərh var:

:
:
:

<< Ana səhifə