<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d13082582\x26blogName\x3dTin+S%C3%B6hbeti\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://tinsohbeti.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://tinsohbeti.blogspot.com/\x26vt\x3d-3416117457965322132', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Tin Söhbeti

Saturday, June 11, 2005

Quqle kişibala

Qədeş bir dənə Quqle saytı var bütün dünyanı lərzəyə gətirib də. Dünyada türkün məsəli, ən çox girilən saytdır. Zir-zibili də o qədər. Bax məsələn, bir ad yazırsan o ada görə şəkilləri tapib montajlıyır. Danışan Quqle fason bir şey, istədiyin sözü yazırsan, tapir və onun barədə məlumat verir. Liliput Quqle. Quqle virtual sayt müharibəsi, istədiyin sözü yazırsan və o sözə aid nə qədər axtarış varsa, kiminki çoxdursa onu göstərir. Kim qalib gəlsə bir təpiy ilişdirir məğlub olana, məsələn Azərbaycan-Ermənistan. Quqle logoları. Yəho və Quqlenin calağ variantı. Tərsməyallağ Quqle. Və sonda Quqle sayəsində planetdən çəkilmiş Azərbaycan.0 Şərh var:

:
:
:

<< Ana səhifə