<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d13082582\x26blogName\x3dTin+S%C3%B6hbeti\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://tinsohbeti.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://tinsohbeti.blogspot.com/\x26vt\x3d-3416117457965322132', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Tin Söhbeti

Thursday, June 16, 2005

Quyuya su tökməklə quyu dolmaz.

Həə... Qədeş iqtidar müxalifətin yerişini yerimək istəyir, amma hədə-zorba ilə. Məsələn dünənki mitinqə məcburən gətirilən həkim, müəllim, tələbələr kimi. Utanmaz-utanmaz da diyirlər ki, istəsəydik minlərlə adam doldurardıq, amma müxalifətə yazığımız gəldi, bu dəfə keçdik olarçun. Sən canı şüarları oxuyun adamın 13 ildə olan-qalan əti tökülür. Bir türk arkadaşın dediyi kimi, Heydər Eliyev Azərbaycana demokratiyanın yolunu kəsməyə gəldi, sağ olsun Ebülfəz. Sobaka jurnalının yazdığına görə bizim məmləkət Əliyevistan adlanır, pay atonnan koppolun ingilisinə bax ey. Amma heş mitinqin zadın xeyri yoxdur, İnqilab day-day qapıya dirənib deyəsən. Mənnən isə mitinqə gedən məmurlara bəd xəbər: "Ayə villalaruvızı su basıcey, siz mitinqləri gəzirsüz". Və ən sonda dünənki mitinq şəkillərdə.0 Şərh var:

:
:
:

<< Ana səhifə