<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d13082582\x26blogName\x3dTin+S%C3%B6hbeti\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://tinsohbeti.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://tinsohbeti.blogspot.com/\x26vt\x3d-3416117457965322132', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Tin Söhbeti

Wednesday, June 15, 2005

Türk dünyasının böyük kürd oğlu.

Ala qədeş sən heş Türk dünyasının böyük oğlu İhsan Doğramacının kürd olduğunu bilirdin? Bilmirsənsə oxu da bəs. Özüdə Azərbaycanın ən ali ordeni sayılan Heydər Əliyev ordenini birinci özünə, ikinci də ona verdilər. Bəs bu hakimiyyətin erməni-kürd qarışığı olduğunu deyəndə inanmırdın. Türkmən qərdeş açıq-aşkar gör nə deyir: "Kürdlər Azərbaycan torpaqlarında kürd dövləti qurmaq şansı qazanmaqdadırlar". Kürd xəbər agentliyində gedən bir yazıdan: "Kürt aydını Esgerov yaşamını yitirdi". Bu kürdlər utanmaz-utanmaz əvvəllər Azərbaycanın torpağı olan, Çaldıran, Urmiyə, Xoy şəhərlərini də öz xəritələrinə qatıblar. Ülkücülər də diyir ki, "Odlar Yurdunda PKK kabusu". PKK Azərbaycanda rahat fəaliyyət göstərirmiş. Abdulla Öcalan demədi ki, Bizim Azərbaycandakı təmsilciliyimiz güclüdur? (sayta girdin rahat olmaq üçün göy hərflə yazılan yeri oxu) O de yazıblar ki, Bakıda PKK-çılara məxsus avtomobillər şütüyür. Nə isə qədeş, belə şeylərə inanma, yeni azərbaycanlılar demişkən: hamısı gopalogiyadır...0 Şərh var:

:
:
:

<< Ana səhifə