<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d13082582\x26blogName\x3dTin+S%C3%B6hbeti\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://tinsohbeti.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://tinsohbeti.blogspot.com/\x26vt\x3d-3416117457965322132', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Tin Söhbeti

Thursday, June 09, 2005

Xolostoy faciə.

Bildiyiniz kimi dünən Bakı Soveti metro stansiyasında böyük faciə baş vermişdir. Deyilənə görə bir ölü və çoxlu yaralılar var. Məmurlar deyir ki, günah əhalidədir, "Sən niyə eskalatorda gedirsən ki, başına bu cür də iş gəlir". Ə düz diyirlər də, düz yolda gücnən gedirsən, eskalatorda nə azzarın var? Deyir: "Eskalator ona görə aşağı enib ki, "XOLOSTOY" vəziyyətdə imiş". Allah sizi güldürsün. Tağı Əhmədov da İtaliyanın Siciliya adasında kef çəkirdi, kişinin kefinə soğan doğradılar, mərdiməzarlar. Azərbaycan məmurlarının heç bir günahı yoxdur, bütün günahlar millətdədir. Və sonda metrodan çəkilən 28 şəkillər.0 Şərh var:

:
:
:

<< Ana səhifə