<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d13082582\x26blogName\x3dTin+S%C3%B6hbeti\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://tinsohbeti.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://tinsohbeti.blogspot.com/\x26vt\x3d-3416117457965322132', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Tin Söhbeti

Saturday, June 18, 2005

Ziyarəti-virtual

İnternetin tin-bucağından qulağımıza gələn səslər: Bu qaqaşlar kimdü görəsən: "Azərbaycanın keçmişi, bu günü, gələcəyi". Banner və button məkanı: Rəfailin saytı. Mahir day-dayın Bakı macərası: I kiss you. Burhan Qozan kimdü belə: İt oğlu it. Uy da bu kimdü alə: Səzayi ... dalını siz oxuyun. İmicə simic sənətçilər: Bizimkilər. Virtual antiterror savaşı: Azərbaycandakı xakerlər hücumda. Bu qaqaşa halaldı özüm ölüm, mənə ləzzət elədi, kalan gülmüşəm, məsləhətdir: GTA Vice Azeri Version.0 Şərh var:

:
:
:

<< Ana səhifə